Πίνακες διά την ιστορίαν της αρχαίας καλλιτεχνίας

Τίτλος
el Πίνακες διά την ιστορίαν της αρχαίας καλλιτεχνίας
Δημιουργός
Φυσική περιγραφή
el λγΥσ. με πίνακες
Εκδότης
el Εν τω καταστηματι Ε. Σεεμάννου
Τόπος έκδοσης
el Εν Λειψία
Ημερομηνία που εκδόθηκε
el 1865
Θέμα